Jaarrekening

De jaarrekening moet voor vele organisatie jaarlijks verplicht opgesteld worden. In veel gevallen moet de jaarrekening gedoneerd worden bij de Kamer van Koophandel (Kvk). De jaarrekening wordt opgesteld op basis van geldende wet- en regelgeving. In Nederland worden toegepast: Titel 9 boek 2, Raad voor de jaarverslaggeving (RJ) of IFRS. IFRS wordt met name bij de beursgenoteerde organisatie (verplicht) toegepast. Voor niet-beursgenoteerde ondernemingen is het een keuze om op basis van de IFRS regelgeving de jaarrekening op te stellen.

Voorbeeld jaarrekening

Het jaarlijks opstellen van een jaarrekening is niet eenvoudig. Met een voorbeeld jaarrekening heeft een ondernemer een goede basis om de jaarrekening op te stellen. Heb je nog geen voorbeeld van een jaarrekening neem dan contact op via 0900-0706 (70 cent per minuut). Per e-mail ontvang je van mij een passend exemplaar, zodat jij de jaarrekening opstellen zelf kan regelen. Voor zowel kleine, middelgrote als grote organisatie zijn er goed voorbeelden van jaarrekeningen. Een jaarrekening maken wordt met een voorbeeld jaarrekening een stuk makkelijker!

Ook een voorbeeld jaarrekening ZZP behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kan er ook telefonisch ondersteuning worden gegeven om de jaarrekening opstellen zelf te doen.

Titel 9 Boek 2 BW

De basis voor het opstellen van de jaarrekening komt voort uit titel 9 boek 2 BW. Naast de Nederlandse wetgeving is de Europese wetgeving relevant voor het opstellen van de jaarrekening. Dit betreft de vierde en zevende EG-richtlijnen. De richtlijnen hebben als doel het harmoniseren van de jaarrekeningen.

Per 2013 zijn de vierde en zevende EG-richtlijnen vervangen door richtlijn 2013/34/EU. Deze wijziging heeft er voor gezorgd dat ook Titel 9 Boek 2 BW is aangepast.

De nieuwe richtlijn tracht de administratieve last voor kleinere en middelgrote organisaties te verminderen. Dit wordt bereikt door toelichtingsvereiste te verminderen. Er is onder andere de microrechtspersonen geïntroduceerd. Een microrechtspersoon hoeft slechts een verkorte balans en winst- en verliesrekening op te stellen.

Raad voor de jaarverslaggeving (RJ)

Een Nederlandse organisatie dient bij de keuze van de jaarrekeninggrondslagen rekening te houden met het doel en de normen zoals aanvaardbaar door het maatschappelijk verkeer. De raad voor de jaarverslaggeving (RJ) geeft in Nederland vorm aan de normen op gebied van verslaggeving. Dit zijn geen bindende normen, echter bewijzen arresten van de Hoge Raad het belang van de RJ. De stellige uitspraken van de RJ kunnen worden beschouwd als normen voor het maatschappelijk verkeer.

Artikel 2:362 BW

De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon. Indien de internationale vertakking van zijn groep dit rechtvaardigt kan de rechtspersoon de jaarrekening opstellen naar de normen die in het maatschappelijk verkeer in een van de andere lidstaten van de Europese Gemeenschappen als aanvaardbaar worden beschouwd en het in de eerste volzin bedoelde inzicht geven.

Onderdelen van de jaarstukken

De jaarstukken van een organisatie bestaan uit de jaarrekening, jaarverslag en overige gegevens.

Jaarrekening

De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de normen die volgens het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Er dient een dusdanig inzicht weergeven te worden, zodat er een oordeel gevormd kan worden over het vermogen en het resultaat van de organisatie. Daarnaast indien de jaarrekening het toelaat informatie omtrent de solvabiliteit en liquiditeit. (artikel 2:362 lid 1 BW)

Artikel 2:391 lid 1

Het bestuursverslag geeft een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon en van de groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens in zijn jaarrekening zijn opgenomen.

Bestuursverslag

Er dient een bestuursverslag opgesteld te worden door de rechtspersoon. Aanbevolen wordt om de jaarrekening en het bestuursverslag in één boekwerk uit te brengen. Het bestuursverslag mag nie in strijd zijn met de jaarrekening (art 2:391 lid 4 BW). Kleine rechtspersonen hebben een vrijstelling voor het opstellen van het bestuursverslag.

De overige gegevens

In de overige gegevens zijn opgenomen:

  • De accountantsverklaring
  • Statutaire regeling inzake de winstbestemming
  • de statutaire regeling omtrent de bijdrage in een tekort van een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij
  • een lijst van namen van degenen aan wie een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de rechtspersoon toekomt
  • een opgave van het aantal stemrechtloze aandelen en het aantal aandelen dat geen of slechts een beperkt recht geeft tot deling in de winst of reserves van de vennootschap, met vermelding van de bevoegdheden die zij geven;
  • opgave van het bestaan van nevenvestigingen en van de landen waar nevenvestigingen zijn, alsmede van hun handelsnaam indien deze afwijkt van die van de rechtspersoon.
Avatar
Auteur:Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Dirk Braam

Dirk Braam

Assistent Accountant Master Accountancy

E-mail Dirk

Dirk Braam

Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

0,0 rating
0 van de 5 sterren (gebaseerd op 0 beoordelingen)
Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen

Laat een beoordeling achter