Externe VerslaggevingExterne Verslaggeving

Externe Verslaggeving
Jaarrekeningen worden opgesteld onder toepassing van een verslaggevingsstelsel. De organisatie is verantwoordelijk voor de jaarrekening. De accountant moet vaststellen of de jaarrekening een goed beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen. Ook kijkt hij of het resultaat in overeenstemming met de regels voor financiële verslaggeving. Dit betekent dat de jaarrekening een juist beeld weergeeft van de economische werkelijk. Niet alleen de jaarrekening is relevant maar ook het jaarverslag en de toelichting.

De jaarrekening kan betrouwbaar zijn maar ook relevant. Een betrouwbare jaarrekening is juist en volledig maar geeft in mindere mate relevante cijfers weer. Je kunt stellen dat een betrouwbaardere jaarrekening gericht is op het verleden. Denk hierbij aan de waardering van materiële vaste activa op basis van historische kostprijs. Een relevante jaarrekening geeft informatie weer waar de gebruiker van de jaarrekening “behoefte” aan heeft. Een relevantere jaarrekening levert in op de betrouwbaarheid van de cijfers.
Denk hierbij aan waardering van de materiële vaste activa op basis van actuele waarde.

De externe verslaggeving kent verschillende verslaggevingsstelsel. In Nederland wordt (meestal) uitgegaan van titel 9 BW 2 en/of de Raad voor de Jaarverslaggeving. De beursgenoteerde ondernemingen passen IFRS toe als verslaggevingsstelsel. Binnen de Nederlandse publieke instellingen is de BBV breed toepasbaar. Belangrijke doelstellingen van de verslaggevingsstelsel zijn de vergelijkbaarheid tussen organisaties maar ook opeenvolgende jaren van een organisatie.
de jaarrekeningDe jaarrekening

In veel gevallen is een organisatie verplicht om een jaarrekening op te stellen. Een besloten vennootschap moet de jaarrekening deponeren bij de Kamer van koophandel. Afhankelijk van de omvang van de organisatie moet er een jaarrekening opgesteld worden. Een jaarrekening moet opgesteld worden op basis van geldende wet- en regelgeving. In Nederland worden toegepast: Titel 9 boek 2, Raad voor de jaarverslaggeving (RJ) of IFRS.

Lees verder

verslaggevingsprincipesGrondslagen van de jaarrekening

De jaarrekening wordt opgesteld op basis van de principes. Dit zijn het toerekeningsbeginsel en het continuïteitsbeginsel. Naast de twee grondbeginselen zijn de de volgende principes relevant voor de jaarrekening: Het realisatiebeginsel, voorzichtigheidsbeginsel, matchingbeginsel en het bestendigheidsbeginsel.

Lees verder
Balans

(im)materiële vaste activa, financiële vaste activa, voorraden, voorzieningen en andere balansposten.
Bekijk hier de verschillende onderwerpen over de balansposten van de jaarrekening.

Lees verder

Winst- en verliesrekening

Omzet, kostprijs omzet, personeelskosten, overige bedrijfskosten.
Bekijk hier de verschillende onderwerpen over de resultatenrekeningposten van de jaarrekening.

Lees verder

Wet- en regelgeving

Titel 9 BW 2, Raad voor de jaarverslaggeving, BBV of IFRS.
Bekijk hier de verschillende onderwerpen over verschillende jaarrekening verslaggevingstandaarden.

Lees verder

Contact

Shares